Положення

про порядок призначення працівників в комунальний заклад

«Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича»

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до статті 26, статті 54 Закону від 05.09.2017 № 2145-VIII (діє з 28.09.2017 року) «Про освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 05.08.1993 року № 293, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, з метою якісного відбору та комплектування загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними кадрами, забезпечення прозорості у прийнятті управлінських рішень відповідно до вимог ISO 9001-2008.

1.2. Положення поширюється на педагогічних працівників комунального закладу «Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича», що є у комунальній власності та підпорядкований відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації.

1.3. Всіх працівників гімназії: педагогів, керівників гуртків, заступників директора з навчально-виховної роботи, з виховної роботи, з науково-методичної роботи, технічних працівників призначає і звільняє виключно директор гімназії.

1.4. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров`я яких дозволяє виконувати професійні обов`язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

1.5. Технічні працівники повинні мати фізичний та психічний стан здоров`я який дозволяє виконувати професійні обов`язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

1.6. Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21 Кодексу законів про працю України педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору на основі конкурсного відбору в порядку, визначеному розділом третім даного Положення.

1.7. Трудовий договір укладається між педагогічними працівниками та адміністрацією гімназії в особі директора гімназії шляхом видання наказу про призначення.

1.8. На педагогічних працівників поширюється чинне Законодавство про працю.

2. Умови укладання трудового договору

2.1. Трудовий договір відповідно до чинного Законодавства є угодою між працівником і адміністрацією гімназії в особі директора гімназії, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену в цій угоді, підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, здійснюється виплата працівнику заробітної плати і забезпечуються умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені Законодавством про працю, колективним договором.

2.2. Правова основа трудового договору визначається законодавством України про працю.

2.3. Згідно з чинним Законодавством трудовий договір може бути:

- безстроковий - укладений на невизначний період;

- укладений на певний строк, встановлений за згодою сторін (строковий);

- укладений на час виконання певної роботи.

2.4. Відповідно до чинного трудового законодавства і цього Положення при прийнятті на роботу педагогічних працівників, а також при продовженні трудових відносин із працюючими може застосовуватися будь-яка наведена вище форма трудового договору: безстрокового, строкового, на час виконання певної роботи, термін яких визначається угодою сторін.

3. Проведення конкурсу

3.1. Прийняття на роботу педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

3.2. Конкурс проводиться у навчальному закладі при наявності вакантної посади протягом 10 днів після оголошення конкурсу на сайті гімназії.

3.3. Без проведення конкурсу на вакантні посади призначаються педагогічні працівники, які вже обіймають посади в гімназії, які обіймають посаду з категорією та посадою, яка заявлена на конкурс в іншому навчальному закладі, що підпорядкований відділу освіти Зборівської райдержадміністрації та особи з числа працівників навчальних закладів, яким запропоновані вакантні посади при скороченні штату, чисельності педагогічних працівників, або такі, які мають неповне тижневе навантаження, керівники гуртків.

3.4. Рішення про проведення конкурсу у кожному конкретному випадку приймає адміністрація гімназії на чолі з директором, про що видається наказ.

3.5. Для проведення конкурсу рішенням директора гімназії створюється конкурсна комісія, склад якої він визначає.

До складу конкурсної комісії входять: директор гімназії, заступники директора, голова методичного об’єднання, голова профспілкового комітету навчального закладу, практичний психолог закладу, представник місцевого органу управління освітою з кадрових питань.

Головне завдання конкурсної комісії - надати директору гімназії об’єктивні дані та обґрунтовані пропозиції щодо призначення осіб із числа педпрацівників, які брали участь у конкурсі, на заявлену посаду.

3.6. Інформація про термін та дату проведення конкурсу, строки подачі заяв щодо участі у конкурсному відборі, перелік документів, що подаються, до конкурсної комісії закладу, оприлюднюється на сайті комунального закладу «Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича».

3.7. Свою кандидатуру для участі в конкурсі на посаду педагогічного працівника гімназії має право пропонувати особа, яка за професійно-кваліфікаційними й іншими якостями, визначеними у цьому Положенні, має право займати дану посаду.

3.8. Не допускається немотивована відмова в прийнятті заяви претендента на заміщення вакантної посади на конкурс.

3.9. Посади за конкурсом займаються на строк, встановлений за погодженням сторін, згідно з наказом про призначення.

3.10. До обов'язкових документів, які подаються на конкурс, входять копії (1 екземпляр):

• паспорт;

• диплом про освіту;

• трудова книжка;

• довідка про проходження медичного огляду;

• атестаційний лист (для тих хто атестувався протягом попередніх 5-ти років),

• інші документи, що надають законні переваги,

• військовий квиток (для військовозобов`язаних) або приписне свідоцтво (для юнаків призовного віку);

• для юнаків призовного віку дозвіл на працевлаштування, наданий військкоматом за місцем реєстрації.

При собі необхідно мати оригінали вище вказаних документів.

3.11. На підставі вивчення представлених документів, співбесіди з кандидатами на посаду, оцінок їх праці, конкурсна комісія на засіданні приймає рішення, кого із претендентів пропонувати на заміщення вакантної посади педагогічного працівника.

3.12. Рішення конкурсної комісії є позитивним, якщо за претендента проголосувало (форма голосування - відкрита чи таємна – обирається конкурсною комісією самостійно) більше половини її членів. За умови, коли голоси розподілились порівну, приймається те рішення, за яке проголосував голова конкурсної комісії.

Якщо жоден з учасників конкурсу не отримав більшості голосів, за рішенням конкурсної комісії може бути проведено повторне голосування. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками повторного голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів або були допущені процедурні й інші порушення порядку проведення конкурсу, встановленого цим Положенням.

3.13. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання з претендентом на посаду трудового договору шляхом видання наказу по гімназії про його призначення.

3.15. Матеріали засідань конкурсної комісії зберігаються в навчальному закладі з дотриманням вимог умов та термінів зберігання.

3.14. Встановити, що особам, які перемогли у конкурсі, для призначення на посаду, надати особисто секретарю гімназії наступні документи:

• заяву,

• анкету-реєстратор,

• оригінали та копії (в 2-х екземплярах):

• паспорта,

• довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,

• диплома,

• трудової книжки,

• медичну книжку з відмітками про проходження необхідних медичних обстежень,

• атестаційний лист (для тих хто атестувався протягом попередніх 5-ти років),

• інших документів, що надавали законні переваги при участі у конкурсі на заміщення вакантної посади та підтверджують кваліфікацію працівника,

• свідоцтва про одруження (для тих, у кого прізвище, зазначене в дипломі, не співпадає з прізвищем в паспорті),

• свідоцтво про народження неповнолітніх дітей (для жінок),

• військового квитка (для військовозабов`язаних) або приписного свідоцтва (для юнаків призовного віку),

• для юнаків призовного віку дозвіл на працевлаштування, наданий військкоматом за місцем реєстрації,

• підтверджуючі документи про пільги (для інвалідів, учасників АТО та інші)

Наказ про призначення педагогічного працівника на посаду видається після надання документів в повному обсязі секретарю гімназії та в бухгалтерію.

1. Учасникам конкурсу, які за рішенням комісії не пройшли конкурс, рекомендується зареєструватися в резерв на проходження наступного конкурсу, надавши заяву за погодженням директора.

Директор гімназії Я.Я.Ковбасюк


Додаток 1

до наказу № ____ від ________2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад педагогічних працівників

в закладах загальної середньої освіти

1. Це положення регулює порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників в закладі загальної середньої освіти.

1.1. Посада вважається вакантною після звільнення педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством, а також при введенні нової посади до штатного розпису гімназії.

2. Рішення про проведення конкурсу та його умови приймається директором гімназії.

3. Для проведення конкурсів наказом директора гімназії утворюється конкурсна комісія в складі не менше семи осіб, яку очолює, як правило, директор гімназії.

До складу комісії входять: директор гімназії, заступники директора, голова методичного об’єднання, голова профспілкового комітету навчального закладу, практичний психолог закладу, представник місцевого органу управління освітою з кадрових питань.

Член конкурсної комісії, який є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу, не бере участі в голосуванні.

4. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, умови конкурсу, дата, час і місце проведення конкурсу підлягають публікації на сайті місцевого органу управління освітою та закладу загальної середньої освіти, а також поширенню через інші засоби масової інформації не пізніше як за сім календарних днів до проведення конкурсу.

5. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на імʼя директора закладу загальної середньої освіти заяву, до якої обовʼязково додаються копії документів про освіту, паспорта, трудової книжки, військового квитка (за наявності), медичної книжки та автобіографію.

Претендент за бажанням може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, відгуки про роботу, атестаційні листи, характеристики тощо.

6. Критерії, за якими оцінюються учасники конкурсу:

 наявність громадянства України, володіння державною мовою;

 наявність вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю;

 проживання за місцем розміщення навчального закладу;

 кваліфікаційна категорія працівника за результатами атестації;

 відгуки про роботу;

 обізнаність з педагогічними інноваціями, готовність до ведення експериментальної роботи, володіння методикою сучасного уроку;

 наявність власних наукових і педагогічних ідей, власних методичних розробок, друкованих матеріалів тощо;

 знання сучасних освітніх методик і технологій;

 володіння ідеєю і методикою колективного творчого виховання, педагогікою співпраці.

До механізму їх визначення входить співбесіда, та можуть входити тестування і анкетування.

7. На підставі вивчення поданих документів та результатів співбесіди комісія приймає рішення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом голосування.

8. Засідання комісії вважається правочинним, якщо в ньому присутні не менше 2/3 її складу. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним. Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

9. При наявності одного і більше кандидатів на заміщення вакантної посади конкурс вважається таким, що відбувся.

Якщо конкурс не відбувся, директор закладу загальної середньої освіти може прийняти рішення про тимчасовий розподіл годин між педагогічними працівниками даного закладу освіти до призначення фахового працівника.

11. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається директору закладу загальної середньої освіти.

12. Директор закладу загальної середньої освіти на підставі рішення комісії про переможця конкурсу видає наказ про призначення працівника на посаду.

13. Директор закладу загальної середньої освіти подає весь необхідний пакет документів про новопризначеного працівника у місцевий орган управління освітою для внесення працівника у загальну базу педагогічних працівників.

14. Кожен претендент може подати обґрунтовані заперечення результатів конкурсного відбору не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дати отримання результатів у місцевий орган управління освітою.

15. При наявності вакансії з малою кількістю годин директор закладу середньої загальної освіти здійснює призначення педагогічних працівників за сумісництвом без оголошення конкурсу з метою ефективного розподілу педагогічного навантаження між педагогічними працівниками закладів освіти та раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», у зв’язку з дефіцитом бюджету, економією коштів (постанови Кабінету Міністрів від 22.10.2008 р. № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» та від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».


Наявність вакантних посад

Вакансії відсутні
Кiлькiсть переглядiв: 99

Коментарi