ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ЗБОРІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

ІМ.РОМАНА ЗАВАДОВИЧА

У 2017-2018 Н.Р.

І. Загальні положення

1. Прийом учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

2. Правила конкурсного прийому розробляють робочі групи з числа педагогічних працівників відповідно до Інструкції, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, на підставі Статуту Зборівської державної української гімназії ім. Романа Завадовича Зборівської районної ради Тернопільської обл., обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними та затверджуються директором за погодженням з відповідним органом відділу освіти Зборівської райдержадміністрації.

3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання, расових ознак, релігійних переконань, майнового стану сім'ї.

3.1. Загальними критеріями відбору гімназистів є

· наявність творчих здібностей, логічного мислення;

· вихованість, загальний рівень культури;

· належний психо-фізичний стан;

· знання та навички, визначені програмою середньої школи.

4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

5. Оголошення про День відкритих дверей доводиться до відома громадськості через місцеві засоби масової інформації, у соціальних мережах та шляхом інформування педпрацівниками гімназії учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів району (з дозволу відділу освіти та з відому дирекцій шкіл).

6. День відкритих дверей проводиться не пізніше 20 травня поточного року. Під час презентації закладу адміністрація гімназії ознайомлює присутніх з Правилами прийому до гімназії та оголошує графік проведення вступних іспитів.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за місяць до його початку. Інформація щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу на відповідному стенді та сайті гімназії.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу у приміщенні Зборівської державної української гімназії ім. Романа Завадовича вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування у рамках основного конкурсного прийому проводяться лише після закінчення навчального року.

За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 22 учні.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з Радою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії.

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі:

- для неповнолітніх заяви батьків або осіб, які їх заміняють, що подається на ім'я директора гімназії,

- табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає у 2 - 6 (6-10) гімназійних класів;

- табель успішності повинен бути поданий до конкурсної комісії не пізніше, аніж за 1 день до початку проведення вступного іспиту.

2.8. Вступники, які мають навчальні досягнення нижче семи балів хоча б з одного предмету, до конкурсного відбору не допускаються.

2.9. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот не нижче обласного рівня, та інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення. При цьому наявність таких відзнак буде перевагою при зарахуванні навіть при наявності оцінок нижче восьми, але не нижче 7 балів.

2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.11. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди приймаються поза конкурсом за умови, якщо середній бал навчальних досягнень не нижче семи балів.

2.12. Під час зарахування вступників, які успішно склали іспити та пройшли конкурсний відбір на основі рейтингових списків, адміністрація гімназії має право звернутися до навчальних закладів, де вони навчалися, для отримання інформації щодо їх перебування на внутрішкільному обліку.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів у письмовій формі (диктант, тестування тощо).

3.2. Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди:

- українська мова та математика.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць під час основного конкурсного приймання.

3.4. Адміністрація гімназії здійснює проведення конкурсного прийому таких учнів відповідно до даного Положення.

3.5. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Співбесіда може проводитися в окремий день після оголошення результатів вступних випробувань.

3.6. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором навчального закладу. Їх кількість визначається директором та затверджується відповідним наказом.

3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу.

3.9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо. Тривалість виконання письмових робіт з кожного предмету – 45 хв.

3.10. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор гімназії.

3.11. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.12. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення.

Списки вступників з виставленими балами зачитуються та вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.13. Прийом у перший гімназійний клас здійснюється відповідно до рейтингових списків, які включають суму балів, отриманих за результатами конкурсних випробувань. При цьому бал, який є підставою для зарахування вступника, що був допущений та складає конкурсні випробовування, до першого або перехідних класів, повинен бути не нижче 7 з кожного з них, крім п. 2.9. даних Правил.

3.14. При однаковій сумі результатів вступних випробувань у рейтингових списках перевагу надається вступнику, який має вищий середній бал річного оцінювання за четвертий клас.

3.15. Наповнюваність класів не повинна перевищувати 24 учні.

3.16. У випадку, коли вступник до перехідних класів подає до приймальної комісії табель та Похвальний лист за відповідний клас, то він може бути зарахований на загальних підставах до відповідного класу у випадку, коли наповнюваність класу не перевищує 24 учні.

3.17. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.18. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.19. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.17-3.18, допускається проведення тільки одного випробування-співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.20. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.21. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

IV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу та подачі особової справи.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка, дві фотографії.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відділом освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.5. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.6. Для зарахування до навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

Кiлькiсть переглядiв: 108

Коментарi